Annonce:
Annonce:
NYT FRA ANDEBY:
Andebys_byråd
3 år gammel dreng fra
Borgmesteren er i gang med at kopiere alle vigitge dokumenter fra siden.
« Afstemning: Borgmestervalg ​Valgresultat – Forår 2018 »

Andeby byråds lovgivning


Grundloven
§1 Byrådet er den lovgivende magt. Borgmesteren er den udøvende magt. Domstolen er den dømmende magt.
§2 Alle har ret til at stemme ved byrådsvalget.
§3 Alle har ret til at deltage i byrådets debatter samt at indsende forslag til debat.
§4 Byrådet er en leg. Derfor kan byrådet ikke bestemme over andre brugere. Byrådet kan kun bestemme reglerne indenfor byrådslegen.
§5 Byrådets vigtigste opgave er at skabe positiv aktivitet i Andeby. Denne opgave bør altid overskygge enkelte byrådsmedlemmer eller -gruppers egne ønsker. 
§6 Alle deltagere i byrådet har ytringsfrihed. Det er ikke tilladt for en højere stillet bruger at udnytte sin position til at begrænse andres ytringsfrihed.
§7 Byrådet er modstandere af mobning og bør ikke bruges som ramme eller instrument for mobning.
§8 Ændringer eller tilføjelser til grundloven kræver at 75% af stemmerne er for forslaget/forslagene.

Andebys lovgivning

Opstilling
§1 Den valgansvarlige er den person, som via byrådets bruger står for valget. Den valgansvarlige udpeges ved byrådsafstemning.

§2 Mindst en uge før selve valget går i gang, skal partierne og løsgængerne have mulighed for at meddele at de stille op en opstillingstråd i forum.
stk. 1: Denne opstillingstråd skal helst startes af Byrådsbrugeren for at undgå, at der laves fejl og sørge for, at det er det rigtige valg, der udskrives.

§3 I opstillingsindlægget må man kun svare med relevante beskeder, dvs. opstillinger.
stk. 1: Irrelevante beskeder kunne f.eks. være reklamer og kommentarer om valget.
stk. 2: En moderator sletter irrelevante kommentarer.

§4 Hvis et parti vil tilmelde sig, skal følgende oplyses: Partiets navn, partiets aktive medlemmer og partiets opstillingsrækkefølge.
stk. 1: Hvis partiet har en forkortelse, skal denne også oplyses.
Stk. 2: Aktive medlemmer defineres som medlemmer, der ugentligt er aktive på siden.
Stk. 3: Opstillingsrækkefølgen er underordnet personlige stemmer og træder derfor først i kraft, hvis de personlige stemmer ikke afgør hvilke af det pågældende partis medlemmer, der skal i byrådet.

§5 Hvis en løsgænger vil tilmelde sig, skal følgende oplyses: Løsgængerens brugernavn.

Valg

§1 Valget skal afholdes med seks måneders mellemrum . I den valgansvarliges offentliggørelse af valgresultatet, nedfældes datoen for det næste valg.
stk. 1: Hvis over 50% af byrådet ikke har deltaget i de sidste tre debatter, kan borgmesteren udskrive valg i utide grundet inaktivitet.

§2 Byrådet har antal medlemmer afhængig af antal brugere, der er tilmeldt under valget. For at finde antallet af tilmeldte skal alle opstillede medlemmer i partierne og alle løsgængere optælles. Et interval på under 30 tilmeldte giver et Byråd med elleve medlemmer. Et interval på 30 eller flere tilmeldte giver et Byråd med femten medlemmer.
§3 Ved valgets start oprettes en valgtråd i forum af den valgansvarlige.
stk. 1: De opstillede partier og løsgængere, skal nævnes i valgtråden af den valgansvarlige. Partiernes medlemmer skal desuden nævnes.
stk. 2: Valgindlægget er kun til stemmer. Alt andet vil blive slettet af en moderator.

§4 Alle har to stemmer. 
stk. 1: Begge stemmer skal benyttes. 
stk. 2: De to stemmer skal bruges på enten to forskellige partier, to forskellige løsgængere eller en løsgænger og et parti.
stk. 3: Stemmerne kan kun benyttes på de partier og løsgængere, der er stillet op.
stk. 4: Hvis man ikke benytter begge sine stemmer, tælles éns stemme ikke med.

§5 Man må kun stemme fra én bruger.
stk. 1: Det vil sige, at hvis man har mere end én bruger, må man kun benytte én af dem til at stemme.
stk. 2: Hvis man stemmer fra flere brugere, tælles ingen af éns stemmer med.

§6 Hvis man stemmer på et parti, har man mulighed for at stemme personligt.
stk. 1: Det er frivilligt, om man stemmer personligt.
stk. 2: Ud fra de personlige stemmer afgøres, hvem der specifikt får mandaterne. 

§7 Når en vælger har afgivet sine stemmer, er det ikke tilladt for politikerne eller andre med politisk motivation, at rette privat henvendelse til vedkommende med henblik på at påvirke ham eller hende til at ændre sine stemmer.
stk. 1: Afsløres en opstillet bruger i at stå bag sådan aktivitet, vil det medføre udelukkelse fra det pågældende valg og Andebys byråd.
stk. 2: Afsløres samme bruger i at gentage aktiviteten ved et senere valg, vil det medføre permanent udelukkelse fra Andebys byråd.
stk. 3: Med udelukkelse fra Andebys byråd forstås muligheden for at være byrådsmedlem, borgmester eller engageres i et ministerium.
stk. 4: En person, der er blevet permanent udelukket, har i hver byrådsperiode mulighed for at anmode Andebys domstol om at ophæve udelukkelsen. Hvis domstolen vurderer, at det ikke er sandsynligt, at personen vil gentage overtrædelse af loven, kan personen indgå i byrådslegen igen.
stk. 5: I valg-indlægget skal der oplyses om denne lov, så ingen overtræder den uden at vide det

Stemmeoptælling

§1 Stemmerne tælles op af den valgansvarlige. Den valgansvarliges optælling er den rigtige, lige meget hvor himmelråbende forkert den er. Man er dog velkommen til at påpege fejl og det er den valgansvarliges ansvar at tage påpegninger med i overvejelserne.
Stk. 1: Efter offentliggørelsen af valgresultatet har opstillede partier, løsgængere og menige partimedlemmer 3 dage til at gøre indsigelser mod den valgansvarliges optælling.

§2 Stemmeoptællingsmetoden er D'Hondts metode. Den kan man læse mere om her:
§3 Optællingen af stemmerne, beregningerne, de personlige stemmer, mandatfordelingen og hvem, der får mandaterne offentliggøres af den valgansvarlige straks efter valget.
stk. 1: Med straks efter menes der inden for to dage. Hvis tidsfristen overskrides, kan en ny valgansvarlig udpeges.

§4 Hvis to personer i samme parti har lige mange personlige stemmer og partiet kun har mandater nok til en af dem, afgøres det internt i partiet, hvem der får mandatet.

§5 Hvis et parti har flere mandater end medlemmer, som har fået personlige stemmer, afgøres det internt i partiet, hvem de(t) sidste mandat(er) tilfalder.

§6 Hvis et parti har flere mandater end medlemmer, mister partiet de(t) overskydende mandat(er).

§7 En løsgænger kan altså aldrig opnå flere mandater end 1.

§8 Efter byrådsmedlemmerne er valgt, vil de sammen stemme om, hvem af dem, der skal være borgmester. Den valgansvarlige vil stå for dette borgmestervalg.
stk. 1: Ved stemmelighed ved borgmestervalget vil en anden borgmestervalgsrunde blive iværksat iblandt de to eller flere kandidater, der fik flest stemmer. Ved anden runde vil alle byrådsmedlemmer igen stemme på deres foretrukne borgmesterkandidat.
stk. 2: Ved stemmelighed efter anden borgmestervalgsrunde, vil borgmesterposten tilfalde den tilbageværende borgmesterkandidat hvis parti har flest mandater i byrådet.
stk. 3: Ved mandatlighed mellem de tilbageværende partier i kampen om borgmesterposten, vil en folkeafstemning udskrives med 1 uges varighed og en stemme til hver borger, optællingen af stemmer vil forestås af det foregående valgs valgansvarlige.
stk. 4: ved fortsat stemmelighed vil de tilbageværende borgmesterkandidater deles om borgmesterposten, enten via et rotationsprincip eller ved demokratisk iblandt dem selv at administrere posten.

§9 Et parti kan aldrig have mere end syv mandater på grund af to-stemme-systemer. Hvis et parti har mere end syv en halv mandater, er den valgansvarlige en idiot og skal fyres.

Byrådet

§1 Borgmesteren, viceborgmesteren og en evt. byrådsarbejder har koden til Byrådsbrugeren.
stk. 1: Når et nyt byråd har konstitueret sig og der derved er valgt en borgmester og en viceborgmester, skal byrådsbrugerens kodeord ændres, såfremt borgmesteren og viceborgmesteren ikke besad samme poster i den foregående byrådsperiode.
stk. 2: Sletter en bruger byrådsbrugeren eller andre brugere, som er administreret af byrådet/ministrene, mister brugeren sin opstillingsret ved det næste byrådsvalg. Sker det igen, bliver brugeren udelukket for livstid. Dette sker kun, hvis der er klare beviser for, at det er den pågældende bruger, der har g-j-ort det.


§2 Byrådsmedlemmer og andre kan skrive til byrådets bruger og sende forslag, der skal tages op i Byrådet.
stk. 1: Det er førnævntes ansvar at sætte forslaget til debat i et forum-indlæg hvor det tydeligt markeres at det er en byrådsdebat og at alle er velkomne til at deltage.
stk. 2: Når afstemningen starter skal forum-indlægget linke til den og omvendt.

§3 Hvis der tages noget op i Byrådet, som kræver afstemning, skal afstemningen vare mindst en uge. Borgmesteren tæller stemmerne sammen.
stk. 1: Afstemning skal foregå i en blog, og diskussionen af forslaget skal foregå i et forum-indlæg under kategorien Andeby.
stk 2: Der skal minimum være gået fire dage, og der må ikke gå mere end ******* dage mellem oprettelsen af en diskussion og starten af en afstemning.
stk. 3: Senest en uge efter byrådsbrugeren modtager et forslag om en ændring af Andebys love, skal forslaget være sat til officiel debat i byrådet.
§4 Hvis der ved en byrådsafstemning er stemmelighed mellem ja og nej til et forslag, så skal forslaget betragtes som nedstemt.
stk. 1: Hvis der er stemmelighed mellem 2 eller flere forslag til det samme debat-emne, så skal forslagene sendes til en anden debatrunde hvor de forskellige parter forsøger at skabe et kompromis, som kan opnå flertal. Lykkes det ikke, bortfalder alle forslagene.

§5 Borgmesteren råder over ministerierne.
stk. 1: Sammensætningen af ministerier afgøres af den til enhver tid siddende borgmester, som frit kan oprette og nedlægge ministerier.
stk. 2: Borgmesteren udpeger ministre. Borgmesteren kan vælge hvem han eller hun vil uden hensyn til parti eller status i byrådet.
stk. 3: Ministrene kan udpege medlemmer af ministerierne (embedsmænd). Hvis et byrådsmedlem vil være med i et specifikt ministerium, må byrådsmedlemmet dette. Hvis et ikke-byrådsmedlem vil, er det op til ministeren.
stk. 4: Det er borgmesterens ansvar, at ministerierne fungerer, som de skal, og sørge for at byrådet og Andeby bliver informeret derom. Borgmesteren er frit stillet til at bede om information fra ministerierne om deres resultater, aktiviteter og/eller embedsfolk.

§6 Et parti kan til enhver tid udskifte et byrådsmedlem, hvis de finder dette nødvendigt.
stk. 1: Hvis to tredjedele af byrådsmedlemmerne er utilfredse med borgmesteren, kan de vælte ham/hende. Derefter udpeges en ny borgmester. Det samme gælder hvis både viceborgmester og borgmester er inaktive.
§7 En person kan kun være medlem af ét parti.
stk. 1: Hvis man gerne vil skifte parti, skal man huske at melde sig ud af sit nuværende parti først. 

§8 Hvis en borgmester træder af, vil viceborgmesteren blive borgmester og en ny viceborgmester udpeges fra den tidligere borgmesters parti.

§9 Hvis et byrådsmedlem vælger at skifte parti i løbet af en byrådsperiode, vil partiet beholde mandatet og internt bestemme, hvem der skal være det nye byrådsmedlem inden for det parti.
stk. 1: En løsgænger kan melde sig ind i et parti og fortsat beholde sin plads i byrådet.
stk. 2: Hvis et parti bliver opløst, vil de eventuelle byrådsmedlemmer i det parti fungere som løsgængere indtil næste valg.
 
§10 Byrådsmedlemmer og skribenter for aviser har mulighed for at fremsætte officielle spørgsmål til borgmesteren via byrådets profil angående byrådet. Borgmesteren er forpligtet til at besvare spørgsmålene i løbet af fem hverdage.
stk. 1: Spørgsmål fra byrådsmedlemmer skal besvares offentligt af borgmesteren via byrådets bruger. Enten på byrådets væg eller i en blog. Spørgsmål fra aviser skal besvares fra byrådets profil i en privatbesked.
stk. 2: Kræver svaret viden fra andre instanser som domstolen eller et ministerium, tillægges svartiden yderligere to hverdage.
stk. 3: Modtager borgmesteren for mange eller for irrelevante spørgsmål fra samme person eller instans (avis eller parti), er det muligt at bede Domstolen vurdere om der er tale om chikane, hvilket borgmesteren ikke er forpligtet til at besvare.
1 Kommentarer
Hermed indvier jeg med stolthed Andebys nye, reformerede lovgivning.

Underskrevet borgmester AbettorGen
20. marts 2018
20-03-2018 09:03 · 0 Point · Svar
Statistik
Medlem siden 11-03-2015
Sidst indlogget 22-05-2018 18:00
  • 81 kommentarer
  • 5706 Andeby-kroner
  • 109 forumindlæg
  • 4 bonuspoint
  • 113 timer på siden
  • 15760 visninger
  • 0 blade
Annonce:
Annonce: